Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden ("voorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van deze website, alle bijbehorende mobiele sites, services, applicaties of platforms, inclusief onze pagina's op socialemediaplatforms van derden, zoals Instagram, Facebook, Twitter en andere websites of apps. wij bezitten of runnen van tijd tot tijd (“Sites”). Lees deze voorwaarden zorgvuldig door, aangezien ze van invloed zijn op uw wettelijke rechten. Deze Voorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst (“Overeenkomst”) tussen u en Aspecta BV handelend onder de naam HMTX Global. Door uw gebruik van de Sites gaat u akkoord met de Voorwaarden. Als u op enig moment de Voorwaarden niet accepteert, moet u stoppen met het gebruik van de Sites. Wanneer in deze voorwaarden 'HMTX Global', 'HMTX', 'wij', 'ons' of 'onze' wordt vermeld, verwijst dit naar HMTX Industries LLC, de eigenaar van de Sites. Als u een van onze diensten gebruikt, verwijzen we naar u met de termen "gebruiker", "bezoeker", "u", "uw" of "de uwe" in deze Voorwaarden.

Privacy Statement

Onze Privacybeleid legt uit hoe we persoonlijke informatie over u verzamelen, opslaan en gebruiken wanneer u onze website bezoekt, bij ons winkelt of anderszins uw persoonlijke informatie aan ons verstrekt. Deze voorwaarden zijn van toepassing ongeacht hoe onze sites worden bezocht en dekken alle technologieën of apparaten waarmee HMTX de sites voor u beschikbaar stelt.

Verkiesbaarheid

U verklaart en garandeert dat u (a) meerderjarig bent in het rechtsgebied waar u woont, (b) niet eerder bent geschorst of verwijderd van de Site, (c) niet meer dan één account tegelijk hebt voor de Site; (d) u ​​verstrekt ons alleen ware, nauwkeurige, actuele en volledige informatie als u zich registreert voor een account. Als we denken of vermoeden dat uw informatie niet waar, nauwkeurig, actueel of volledig is, of frauduleus gebruik van de site vermoeden, kunnen we uw toegang tot de site weigeren of beëindigen.

Toegestaan ​​gebruik

U mag de Sites of uw account alleen gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden en alle toepasselijke wetten. U mag de Sites niet gebruiken op een manier die HMTX, zijn gelieerde ondernemingen, zijn merken of enige persoon of eigendom zou kunnen schaden. Bovendien mag u niet:

 1. reverse-engineering, decompilatie, demontage of pogingen om de broncode of algoritmen van onze sites te achterhalen;
 2. functies van onze sites wijzigen of uitschakelen;
 3. afgeleide werken maken op basis van onze Sites;
 4. onze Sites op een frauduleuze of kwaadaardige manier gebruiken, bijvoorbeeld om virussen, kwaadaardige code of schadelijke gegevens te introduceren;
 5. verhuren, leasen, uitlenen, in sublicentie geven of commerciële hostingdiensten aanbieden met behulp van onze Sites;
 6. onwettig, misleidend, beledigend, bedreigend, schadelijk, vulgair, obsceen of anderszins aanstootgevend materiaal verspreiden;
 7. ongeoorloofde toegang krijgen tot een computersysteem;
 8. netwerken of websites die met deze site zijn verbonden verstoren of verstoren;
 9. het maken, verzenden of opslaan van elektronische kopieën van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming van de eigenaar
 10. inbreuk maken op onze intellectuele eigendomsrechten of onze Sites gebruiken op een manier die onze systemen of beveiliging kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten, aantasten of compromitteren, of de rechten van andere gebruikers van onze Sites kan verstoren;
 11. geautomatiseerde systemen of software gebruiken om zonder licentie gegevens van deze website te extraheren voor commerciële doeleinden; of
 12. onze Sites gebruiken op een manier die in strijd is met deze Voorwaarden of wetten, regels, voorschriften, gedragscodes, richtlijnen of andere vereisten van regelgevende instanties, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, binnen het rechtsgebied waarin u woonachtig bent of waarvandaan u de Sites gebruikt.

Intellectueel eigendom

Alle rechten, inclusief auteursrecht, knowhow, morele rechten en andere intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal en inhoud, inclusief (maar niet beperkt tot) tekst, afbeeldingen, webpagina's, geluid, software, softwarecode, interfaces, websitestructuur en video's, in en op deze website zijn eigendom van of in licentie gegeven aan HMTX Industries en aan haar gelieerde ondernemingen, tenzij anders aangegeven.

Auteursrechten

Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, foto's, audio- en videoclips en software, en dergelijke inhoudspagina's, schermen en inhoudsindeling (allemaal gezamenlijk aangeduid als de "Inhoud" ), zijn het eigendom van HMTX, zijn gelieerde ondernemingen of zijn inhoudleveranciers en worden beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten en alle rechten zijn wereldwijd voorbehouden. Evenzo is de compilatie van alle inhoud op deze website het exclusieve eigendom van HMTX en wordt deze beschermd door dergelijke wetten. Alle software die op deze website wordt gebruikt, is eigendom van HMTX of zijn softwareleveranciers en wordt beschermd door dezelfde wetten, en alle rechten zijn wereldwijd voorbehouden.

Tenzij anders vermeld op deze website, geeft HMTX u toestemming om inhoud te bekijken, downloaden, afdrukken, kopiëren, maken en distribueren die door HMTX of zijn gelieerde ondernemingen op deze website is gepubliceerd, met inachtneming van de volgende voorwaarden: (1) als u een individu bent , mag u dergelijke inhoud uitsluitend gebruiken voor persoonlijk gebruik en niet voor externe distributie of gebruik; (2) als u deze website en de inhoud ervan namens een organisatie bezoekt en gebruikt, mag u dergelijke inhoud uitsluitend binnen een dergelijke bedrijfsorganisatie gebruiken en niet voor externe distributie of gebruik; en (3) u moet op alle kopieën van de inhoud alle legenda's, copyright-, eigendoms- of andere kennisgevingen opnemen die op dergelijke inhoud verschijnen of als dergelijke legendes of kennisgevingen niet op dergelijke inhoud voorkomen, dan moet de volgende copyright-vermelding op alle dergelijke kopieën: “Copyright HMTX. Alle rechten wereldwijd voorbehouden". Behalve zoals toegestaan ​​in deze paragraaf, wordt u geen licentie verleend onder enig auteursrecht, handelsmerk, octrooi of ander intellectueel eigendomsrecht of ander eigendomsrecht in of op de Inhoud.

Handelsmerken en dienstmerken

De handelsmerken en servicemerken die op deze website verschijnen, zijn het exclusieve eigendom van HMTX en er worden geen gebruiks- of andere rechten verleend met betrekking tot deze handelsmerken zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van HMTX. Bovendien kunnen logo's, handelsmerken en dienstmerken van derden ook op deze website verschijnen, en deze zijn het exclusieve eigendom van their respectievelijke eigenaren en er worden geen gebruiks- of andere rechten verleend met betrekking tot deze handelsmerken zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de eigenaar van het handelsmerk/dienstmerk.

Kennisgeving en procedure voor het indienen van claims van inbreuk op auteursrecht of intellectueel eigendom

HMTX respecteert het intellectuele eigendom van anderen en we vragen onze gebruikers hetzelfde te doen. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, of als uw intellectuele eigendomsrechten anderszins zijn geschonden, geef dan HMTX de volgende informatie:

 1. een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht of een ander intellectueel eigendomsbelang;
 2. een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom waarop volgens u inbreuk is gemaakt;
 3. een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt, zich op de site bevindt;
 4. uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 5. een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan ​​door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet;
 6. een verklaring van u, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw Kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendom bent of gemachtigd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendom op te treden.

De vertegenwoordiger van HMTX voor kennisgeving van claims van auteursrecht of andere inbreuk op intellectueel eigendom kan als volgt worden bereikt:

Per post:

HMTX Industries, LLC
29 Oakwood Avenue
Norwalk, CT 06850

Per telefoon: +866 (843) 8453
Per e-mail: legalteam@hmtx.global

Gebruikers Content

Wanneer u informatie, materialen, documenten, mediabestanden of andere inhoud op of via onze Sites uploadt, verzendt, maakt, plaatst, weergeeft of anderszins verstrekt, verleent u ons een onherroepelijke, onbeperkte, wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie om de inhoud te kopiëren, reproduceren, aanpassen, wijzigen, bewerken, distribueren, vertalen, publiceren, publiekelijk uit te voeren en publiekelijk weer te geven, voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.

Sociale netwerksites

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle inzendingen die u maakt op een aan HMTX gerelateerde website of pagina van derden, zoals Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube of sociale netwerksites. Alle opmerkingen, afbeeldingen, video's en elk ander soort materiaal dat op sociale netwerksites van derden wordt geplaatst, weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de meningen of ideeën van HMTX of haar werknemers en HMTX is niet verantwoordelijk voor dergelijke inhoud. In elk geval moet al het materiaal dat op sociale netwerksites van derden wordt geplaatst, voldoen aan deze voorwaarden.

Third-Party Services

We werken samen met een wereldwijd netwerk van partners en dienstverleners om u te voorzien van nuttige inhoud en functionaliteit in verband met onze Sites. Dit kan informatie, links, advertenties, chatdiensten of andere inhoud of functionaliteit bevatten die door derden worden geleverd ("Diensten van derden"). Wij zijn niet verantwoordelijk voor, en hebben geen controle over, Diensten van Derden, en wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verliezen die worden veroorzaakt door Diensten van Derden.

Website en inhoud kunnen worden gewijzigd

We kunnen niet garanderen dat de inhoud die via de Sites wordt aangeboden volledig, actueel of foutloos is (inclusief inhoud met betrekking tot productbeschikbaarheid, specificaties, functies of prijzen). Als we fouten ontdekken, zullen we redelijke inspanningen leveren om deze te corrigeren. In sommige gevallen zijn productafmetingen en -beschrijvingen bij benadering en worden ze alleen verstrekt om de uitleg of het gemak te vergemakkelijken.

Beëindiging

We kunnen uw account beëindigen of uw toegang tot de Site opschorten, uw profiel en alle inhoud of informatie die u op de Site hebt geplaatst verwijderen en/of u verbieden om de Site te gebruiken of er toegang toe te krijgen (of enig deel, aspect of kenmerk van de Site ) als we vaststellen dat u deze Gebruiksvoorwaarden heeft geschonden, zonder kennisgeving aan u, met onmiddellijke ingang, wat kan leiden tot verbeurdverklaring en vernietiging van alle informatie die verband houdt met u en uw activiteiten in verband met de Site. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u dit doen door de instructies op de Site te volgen.

Garantie Disclaimer

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN ONZE SITES GELEVERD "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR", ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VAN ONS, EXPLICIET NOCH IMPLICIET. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES OF ANDERE UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE OF WETTELIJKE VOORWAARDEN AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE (i) GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID; (ii) GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL; (iii) GARANTIE VAN EIGENDOM; OF (iv) GARANTIE TEGEN INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN; HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET DOOR DE WET, HANDELSWIJZE, PRESTATIEVERLOOP, HANDELSGEBRUIK OF ANDERSZINS. GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DIE U VAN ONS OF ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN HEBT VERKREGEN, WORDT GEACHT OM ONZE AFWIJZING VAN GARANTIE MET BETREKKING TOT ONZE SITES TE WIJZIGEN, OF OM ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK VAN ONS TE CREËREN.


ZONDER BEPERKING VAN DE VORIGE DISCLAIMER EN VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, VERKLAREN, GARANDEREN OF GARANDEREN WIJ NIET DAT ONZE SITES OF DE INHOUD DAARIN (i) ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZULLEN WERKEN ; (ii) ZAL VRIJ ZIJN VAN ALLE SCHADELIJKE COMPONENTEN OF FOUTEN; (iii) VEILIG OF IMMUUN ZAL ZIJN (INCLUSIEF DE AAN U GELEVERDE INHOUD OF DE DOOR U VERSTREKTE INFORMATIE) VAN ONGEAUTORISEERDE TOEGANG; OF (iv) NAUWKEURIG, VOLLEDIG OF BETROUWBAAR ZAL ZIJN, DAT DE KWALITEIT VAN DE SITES VOOR U TEVREDEN ZAL ZIJN, OF DAT FOUTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. BOVENDIEN GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF NEMEN WE GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DIENSTEN, ADVERTENTIES, INHOUD VAN DERDEN, OF ENIG ANDER PRODUCT, SITES OF DIENSTEN WAAROP OF VIA ONZE SITES WORDEN GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR DERDEN.


Vanwege de aard van de Sites en de kans op fouten bij de opslag en verzending van digitale informatie, garanderen wij niet de juistheid en/of veiligheid van informatie die wordt verzonden naar of verkregen van de Sites, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de Sites. De Sites kunnen onnauwkeurigheden, typografische fouten of andere fouten bevatten en zijn mogelijk niet altijd volledig of actueel. We behouden ons daarom het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.

Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN WIJ NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF BESTRAFFENDE SCHADE, OF ENIG VERLIES VAN WINST, INKOMSTEN, GOODWILL, ZAKEN, KANSEN OF GEGEVENS, DIRECT OF INDIRECT, OF ALLE ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN. DE BEPERKINGEN VAN DEZE SECTIE ZIJN VAN TOEPASSING OP ELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, STATUUT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, EN ONGEACHT OF WE OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN ZELFS INDIEN EEN DE HIERIN UITEENGEZETTE VERHAALSMOGELIJKHEID BLIJKT NIET TE VOLDOEN AAN ZIJN ESSENTIËLE DOEL, EN ZELFS VOOR ENIGE CLAIMS DIE U KUNT INSTELLEN TEGEN EEN ANDERE PARTIJ VOOR ZOVER WE VERPLICHT ZOUDEN ZIJN DIE PARTIJ TE VRIJWAREN VOOR DERGELIJKE CLAIM. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DEZE BEPERKINGEN REDELIJK ZIJN GEZIEN DE VOORDELEN VAN DE SITES EN DAT U DERGELIJKE RISICO'S AANVAARDT EN/OF VERZEKERD DIE DIEnovereenkomstig.

Vergoeding

U stemt ermee in ons, onze licentiegevers, onze agenten en alle functionarissen, directeuren en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van alle claims, acties, verliezen, schade, aansprakelijkheden, vonnissen, subsidies, kosten en uitgaven van derden (inclusief redelijke advocaatkosten) voortvloeiend uit: (i) uw gebruik van onze Sites of gebruik door een persoon aan wie u onze Sites mag gebruiken dat niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden, (ii) enige schending van deze Voorwaarden door u of door een persoon die u toestemming geeft om onze Sites te gebruiken, of (iii) enige schending van enige wet- of regelgeving of de rechten van een derde partij door u of door een persoon die u toestemming geeft om onze Sites te gebruiken.

Rechtskeuze

Deze Voorwaarden en their werking, interpretatie of totstandkoming, en de relatie tussen de partijen, met inbegrip van vorderingen of geschillen die tussen de partijen zouden kunnen ontstaan ​​(met inbegrip van niet-contractuele vorderingen of geschillen), worden beheerst door Nederlands recht, ongeacht de bepalingen inzake conflictenrecht .

Forum

Behalve voor zover uiteengezet in paragraaf (d) hieronder, komen u en wij overeen om ons te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken met betrekking tot enig geschil of claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden of their werking, interpretatie of vorming (inclusief niet-contractuele claims of geschillen). In dergelijke gevallen komen u en wij overeen om ons te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken in Nederland, en om afstand te doen van alle bezwaren tegen de uitoefening van jurisdictie over de partijen door dergelijke rechtbanken en de locatie van dergelijke rechtbanken.

Als u in een land van de Europese Unie woont, heeft niets in deze Voorwaarden, met inbegrip van de bovenstaande paragrafen, invloed op uw recht om te vertrouwen op enige toepasselijke dwingende lokale wet of rechtskeuzebepaling die niet contractueel kan worden gewijzigd. De Europese Commissie voorziet in een online platform voor geschillenbeslechting, waar u toegang toe heeft https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid

Niets in de Voorwaarden doet afbreuk aan de wettelijke rechten waarop u als consument recht hebt volgens de EU-wetgeving en die niet contractueel kunnen worden gewijzigd of waarvan afstand kan worden gedaan. Dienovereenkomstig zullen sommige uitsluitingen en beperkingen in deze Voorwaarden niet op u van toepassing zijn als u een consument bent die in een land van de Europese Unie woont.

Gehele Overeenkomst & Scheidbaarheid

Deze Voorwaarden, ons Privacybeleid, eventuele aanvullende voorwaarden die onze Sites vergezellen, eventuele wijzigingen en eventuele aanvullende overeenkomsten die u met ons aangaat, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot onze Sites en vervangen alle eerdere of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke mededelingen, voorstellen en verklaringen met betrekking tot onze Sites of enig onderwerp dat onder deze Voorwaarden valt. Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht (geheel of gedeeltelijk), dan wordt die bepaling beperkt of geëlimineerd tot het minimaal noodzakelijke, en blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht en effect. Mogelijk zijn er aanvullende voorwaarden van toepassing die van toepassing zijn op uw gebruik van services, inhoud of software van derden.

geen verklaring van afstand

Als we geen wettelijk recht of rechtsmiddel uitoefenen of afdwingen dat in deze Voorwaarden is uiteengezet of waarvan we het voordeel hebben op grond van toepasselijke wetgeving, zal dit niet worden opgevat als een formele verklaring van afstand van onze rechten of rechtsmiddelen en dergelijke rechten of rechtsmiddelen blijft voor ons beschikbaar.

Als u deze Voorwaarden schendt en wij geen actie ondernemen, hebben wij nog steeds het recht om onze rechten en rechtsmiddelen te gebruiken in elke andere situatie waarin u deze Voorwaarden schendt.

Overleving

Alle bepalingen in deze Voorwaarden die door their natuur moet van kracht blijven, zal het verstrijken of beëindigen van deze voorwaarden overleven en geldig en bindend blijven.

Als een van deze voorwaarden of enige bepaling van een contract door een bevoegde autoriteit wordt bepaald als ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar in enige mate, zal een dergelijke voorwaarde, voorwaarde of bepaling in die mate worden gescheiden van de overige voorwaarden, bepalingen en bepalingen die zullen worden geldig blijven voor zover toegestaan ​​door de wet.

Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn

Afhankelijk van welke van onze producten of diensten u gebruikt, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn ("Aanvullende voorwaarden"). Aanvullende voorwaarden kunnen ook van toepassing zijn op promoties, sweepstakes, prijsvragen, weggeefacties of vergelijkbare programma's. Als deze voorwaarden niet in overeenstemming zijn met eventuele aanvullende voorwaarden, prevaleren de aanvullende voorwaarden.

Wijzigingen in deze voorwaarden

Van tijd tot tijd kunnen we deze Voorwaarden naar eigen goeddunken wijzigen. We behouden ons het recht voor om deze wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren, hoewel we de regel 'Laatst bijgewerkt' aan het begin van deze voorwaarden na elke herziening zullen bijwerken. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig herzien van deze Voorwaarden, en als u de Sites blijft gebruiken na eventuele wijzigingen, geeft u aan dat u akkoord gaat met die wijzigingen

Kennisgevingen

Tenzij anders vermeld in deze Voorwaarden, zullen alle kennisgevingen onder deze Voorwaarden schriftelijk zijn en worden geacht naar behoren te zijn gegeven bij ontvangst, indien persoonlijk afgeleverd of verzonden per aangetekende of aangetekende post, met ontvangstbewijs; wanneer de ontvangst elektronisch wordt bevestigd, indien verzonden per fax of e-mail; of de dag nadat het is verzonden, indien verzonden voor bezorging de volgende dag door een erkende koeriersdienst.


Neem dan gerust contact met ons op via een van de methoden die op onze Klantenservice bladzijde. U stemt ermee in dat we u kennisgevingen kunnen sturen over uw gebruik van de Site door middel van elektronische post, een algemene kennisgeving op de Site of door middel van schriftelijke communicatie naar uw e-mailadres of postadres, zoals deze van tijd tot tijd in onze administratie voorkomen.